Ana içeriğe atla

Kültür Anayasası

 • 1.“Kültür”lünün vizyonu
  İstanbul Kültür Eğitim Kurumları ulusal, evrensel ve çağdaş değerler doğrultusunda ve uluslararası ölçütlerde eğitim-öğretim yapan bir kurumdur. Amaç, bu niteliğiyle, önce Türkiye’nin, daha sonra Avrupa Birliği ülkelerinin önde gelen başarılı eğitim kurumları arasında yer almaktır.
 • 2.“Kültür”lünün misyonu
  “Kültür”lünün ödevi, öğrencilerini düşünsel-duygusal-bedensel açıdan bir bütün olarak en üst düzeyde geliştirmek; onları çağdaş değerlerle donatmak, üst eğitim kurumuna ve yaşama hazırlamaktır. Öğrencilerin eğitim süreci sonunda sevgi ve saygı gören, sevgi ve saygı dolu, özgüvenli, mutlu ve etik değerlere sahip, başarılı bireyler ve yurttaşlar olması esastır.
 • 3.“Kültür”lü Atatürkçü’dür
  “Kültür”lü, Atatürk’ün deyişi ile ‘aklın ve bilimin yol göstericiliğinde’ O’nun ilke ve devrimlerini yaşatmayı, ‘çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmayı’ her zaman amaç edinir. Bu amaç, onun ‘dinamik ideali’dir. Öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesine ve yönlendirilmesine özel bir önem verilir.
 • 4.“Kültür”lü çağdaştır
  “Kültür”lü, eğitim-öğretim uygulamalarında çağdaş gelişmeleri yakından izler ve bu gelişmelerden uygulamada yararlanır. Çağdaş bilim ve teknoloji aracılığı ile ilerleme ve gelişmeyi doğal bir yaşam tarzı olarak benimser ve yaygınlaştırarak yerleşmesine çalışır. Çağdaşlaşmayı; çağın akıl ve bilime dayalı genel geçerliliği ve değerleri olan, düşünce, anlayış, tutum, koşul ve gereklere ulaşmak olarak anlar, bunları ilke ve amaç edinir.
 • 5.“Kültür”lü evrenseldir
  “Kültür”lü, öğrencilerinin anadilleri dışında başka dilleri de bilmelerini; gelişen ve değişen teknolojiyi tanımalarını, kullanmalarını, evrensel değerlere sahip olmalarını, dünya ile iletişim kurmalarını hedefler. Farklı kültür, düşünce ve yaklaşımlara merak duyar, izler, dinler, anlayışla yaklaşır ve onlardan yararlanır.
 • 6.“Kültür”lü öğrenci merkezlidir
  Öğrenci, öğretim ve eğitim görmek üzere Kültür’e ve onun öğretmenlerinin rehberliğine güvenerek teslim edilmiş bir değerdir. Onun gelişimini tüm etkinliklerde merkezde tutmak, onu hak ve ödevleri olan tek ve özel bir ‘birey’ kabul etmek esastır. Her zaman ‘çocuğa hizmet’ ilkesiyle hareket etmek, önkoşulsuz sevgi, önyargısız kabul göstermek eğitimin temel ilkesidir.
 • 7.“Kültür”lü çok yönlülükten yanadır
  “Kültür”lü, öğrencilerin zeka ve öğrenme özellik ve yeteneklerine; bireysel ve toplumsal gereksinimlerine göre, eğitimin çok yönlü ve esnek bir süreç olarak yürütülmesi gereğine inanır. Her konuda farklı görüş, düşünce ve değerlendirmelere açıktır. Karşı düşünceyi demokratik bir yaklaşımla dinleme ve eleştirme anlayış ve davranışına sahiptir.
 • 8.“Kültür”lü üretkenliğe önem verir
  “Kültür”lü, bilginin yalnızca kazanılmasını değil özümlenmesini, analiz ve sentezden geçirilmesini, problem çözme amaçlı kullanılmasını ve öğrenci tarafından yeniden üretilmesini amaçlar. Bu doğrultuda eğitim süreci içinde bilginin işlenmesine, yeni bilgilere ulaşılarak eğitime derinlik ve genişlik katılmasına çaba gösterir.
 • 9.“Kültür”lü sürekli iyileştirme ve yenilikten yanadır
  “Kültür”lü için, sürekli iyileştirme ve yenilik arayışı esastır. Bu nedenle “Kültür”lü mevcut durumun yeterli olmadığına inanır; her zaman ve her konuda daha iyinin mümkün olduğunu kabul eder ve mükemmele ulaşma çabasını sürdürür. İlerici ve daima geliştirici bir iyileştirme, değer katan bir yenilik ve değişim arayışı, eğitimin her basamağında temel felsefedir.
 • 10.“Kültür”lü vizyoner liderdir
  “Kültür”lü okul müdürleri, müdür yardımcıları, bölüm başkanları ve tüm öğretmenler okul vizyonunu özümsemiş uzmanlardır. Yöneticiler ve öğretmenler, paylaşılmış kurumsal değerler çerçevesinde, örnek ve model olan, yol gösteren, destek veren sorumlu bir liderlik anlayışına sahiptir. “Kültür”lü lider istediğini değil, verimli sonuç yaratacak olanı ve yapılması gerekeni sorgular, arar, gerçekleştirir.
 • 11.“Kültür”lü öğrenme merkezli eğitimden yanadır
  “Kültür”lü eğitim-öğretim etkinliklerinde odak nokta olarak ‘öğrenme’ istek ve bilinciyle ‘öğrenmeyi öğrenme’ ve ‘yaşam boyu öğrenme’ ilkesini temel alır. Öğreticiler de bu anlamda birer, ‘öğrenen’ olduğunu unutmazlar. Öğrenme ve öğretme eyleminin dayatma ve zorlamayla değil, yaşamın doğal bir parçası olarak coşkuyla gerçekleşmesini hedefler.
 • 12.“Kültür”lü bütüncül bir eğitim anlayışına sahiptir
  “Kültür”lü, eğitim-öğretim faaliyetlerinde insanın, toplumun, dünyanın bir bütün, ders, konu, plan ve programların birbirinden ayrılmaz olduğuna inanır. Bu nedenle kendi alanı dışındaki ders ve konularla da yakından ilgilidir. Eğitimde fen bilimleri, anadil ve yabancı dilin; matematik, sosyal ve kültürel derslerin, dil, sanat ve sporun; kültürün, ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimin birbirini tamamladığına inanır, disiplinler arası iletişime ve işbirliğine önem verir.
 • 13.“Kültür”lü kalite yönelimlidir
  “Kültür”lü yöneticiler, öğretmenler ve tüm diğer çalışanlar kalite bilincine önem verirler. Onlar için kalite, öğrencinin yüksek akademik başarısı, üst eğitim kurumuna, bir mesleğe ve yaşama hazırlanmasında yetkinlik, hizmette ve eğitim niteliğinde sürekli iyileşme ve yenilikçi yaklaşım; misyon ve vizyona ulaşma çabasında kararlılık; liderlik, takım çalışması ve işbirliği, özdenetim, kendini geliştirme ve mükemmeli aramada öncülük demektir.
 • 14.“Kültür”lü teknolojiye önem verir
  “Kültür”lü yeni ve çağdaş teknolojileri eğitim-öğretimde kullanmaya ve kullandırmaya önem verir, bunları etkin bir öğrenme aracı olarak görür. Teknolojinin sağlam bir kültür, felsefe ve etikle iç içe olmasına özen gösterir. Tek başına teknolojiyi yücelterek bir mit haline getirmez, daha çok vizyon ve misyona ulaşmada bir araç olarak görür; değişim ve dönüşüm hatta yeni teknolojiler bulmak için bir başlangıç olarak kabul eder.
 • 15.“Kültür”lü süreklilik yönelimlidir
  Kültürlü, eğitim-öğretim uygulamalarında vizyon, misyon, ilke ve değerlerin ışığında istikrarlı bir gelişim için sürekliliğin gerekli olduğu bilincindedir. Her yerde ve her zaman onları gerçekleştirmek için çalışır; sınıfın içinde ya da dışında her olanağı bir fırsat eğitimi sayar, bundan yararlanır.
 • 16.“Kültür”lü düşünce ve inançlara saygılıdır
  “Kültür”lü, her düşünce ve inanca saygı duyar. Farklı düşüncelerin ifade edilmesine fırsat verir ve bunu doğal bir hak sayar. Düşünce ve inanç özgürlüğündeki sınır, diğer insanların hak ve özgürlükleri, evrensel insan hakları, ulusal varlık ve bütünlüğümüz, bilim ve aklın çizdiği çerçeve, Atatürk ilke ve devrimleridir.
 • 17.“Kültür”lü eğitilenleri dinler
  “Kültür”lü, eğitimde tek boyutlu bir yönlendirme yerine, eğitilenlerin gereksinimlerini dikkate alır, görüş ve düşüncelerini dinler. Onların merak, ilgi, soru ve sorunlarına duyarlıdır. Destek olurken, akıl vermeye ve nasihate değil eyleme ve örnek olmaya değer verir, bu bilinçle hareket eder.
 • 18.“Kültür”lü bireyin yeteneğine önem verir
  “Kültür”lü, bireyin doğuştan getirdiği birçok yetenekle donanmış olduğunu bilir, bu gücün ortaya çıkarılması için gerekli olanak ve fırsatları yaratır, destekler. Özel beceri ve yetenek sahibi öğrencileri keşfedecek ve geliştirecek ilgi ve çabayı göstermeyi doğal görevi sayar.
 • 19.“Kültür”lü katılımcılığı destekler
  “Kültür”lü, sınıf ortamından başlayarak, okulun her biriminde ve yapılacak her işte; eğitim-öğretim ve yönetimle ilgili tüm çalışma ve etkinliklerde katılımcıdır. Katılımcılığı, birlikte başarma ve başarıyı paylaşma düşüncesinin yaşama geçirilmesi olarak destekler, bu konuda örnek ve önder olur.
 • 20.“Kültür”lü üç temel dilde yüksek başarıyı hedefler
  “Kültür”lü, eğitim-öğretim faaliyetlerinde insanın, toplumun, dünyanın bir bütün, ders, konu, plan ve programların birbirinden ayrılmaz olduğuna inanır. Bu nedenle kendi alanı dışındaki ders ve konularla da yakından ilgilidir. Eğitimde fen bilimleri, anadil ve yabancı dilin; matematik, sosyal ve kültürel derslerin, dil, sanat ve sporun; kültürün, ruhsal, zihinsel ve bedensel gelişimin birbirini tamamladığına inanır, disiplinler arası iletişime ve işbirliğine önem verir.
 • 21.“Kültür”lü gerçeğe ulaşmayı hedefler
  “Kültür”lü gerçeğe, hurafe, saplantı ve önyargılardan kurtularak; bilimsel düşünceye, akıl ve bilgiye dayalı; sağlıklı düşünme yöntem ve anlayışı ile ulaşabileceğinin mümkün olduğuna inanır. Bu inancın yerleştirilerek içselleştirilmesine ve sezgisel güçle birleşerek gelişmesine önem verir. Her koşulda hedef nesnel ve bilimsel gerçektir. Yanlışı, bu ölçüte dayalı doğruyla; gerçek dışını gerçekle aşar.
 • 22.“Kültür”lü doğa ve çevreye duyarlıdır
  “Kültür”lü, doğal ve toplumsal çevrenin, ekolojik, kültürel ve tarihsel değerlerin önemini bilir ve bu bilincin yaygınlaşmasına çaba gösterir. Öğrencilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde onların insana, dünyaya ve doğal çevrelerine duyarlı olmalarını sağlayacak önlemleri alır, projeler üretir, örnek ve öncü bir rol üstlenir.
 • 23.“Kültür”lü süreç ve sonuç odaklıdır
  “Kültür”lü, eğitimin birbirini izleyen, etkileyen, tamamlayan ve bütünleyen, tesadüften uzak, planlı, düzenli, bilinçli ve kesintisiz iş ve işlemlerden oluşan bir süreç olduğunu bilir. Vizyon, misyon ve hedeflere bu sürecin aksaksız işletilmesi ile ulaşılabileceği bilincindedir. Arzu edilen verim ve ürüne böyle bir süreç yaklaşımı ile ulaşılacağını bilir ve hedefe odaklanır.
 • 24.“Kültür”lü sağlam karakterlidir
  “Kültür”lü, sağlam, tutarlı, iyi bir insan ve iyi bir yurttaş olmanın örneğidir. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, gelecekte iyi insan, iyi yurttaş ve evrensel insani değerlerle donanmış sağlam karakterli kişiler olarak yetişmelerini amaçlar.
 • 25.“Kültür”lü öz değerlendirmeye önem verir
  “Kültür”lü, eğitimsel ve yönetsel çalışmaların her basamağında eğitimci olarak önce kendinden başlayan bir öz değerlendirme ve öz denetim bilincine, alışkanlık ve tutumuna sahiptir. Eğitimciler öğrencilerine bu konuda model olur, onların öz değerlendirme ve öz denetim tutumlarının gelişmesine özen gösterir.
 • 26.“Kültür”lü estetik duyarlılık sahibidir
  “Kültür”lü, sanatsal faaliyetleri yakından takip eder, onu bir yaşam biçimi olarak görür ve destekler. Kendi yaşamında estetik alan ve duyarlılıklara yer verir. Sık sık okul içi ve okul dışındaki etkinliklere aktif olarak katılmaya ve öğrencilerini katmaya, onlarda da aynı duyarlılığı geliştirmeye istekli ve gayretlidir.
 • 27.“Kültür”lü barış yanlısıdır
  “Kültür”lü, barışın kendisi, kurumu ve çevresinden başlayarak yurtta ve dünyada yerleşmesini, sorunların bu yolla çözümlenmesini ilke sayar. İlişki ve iletişimde dinleme, anlama ve anlayış geliştirmeye önem verir; insanları yakınlaştırıcı ve paylaşımcı olmaya teşvik eder. Barışçılığın, özgür, mutlu ve güçlü bir yaşama kaynaklık eden tutum ve yaklaşımların çıkış noktası olduğunu bilir, bu bilinç ve tutumun yaygınlaşmasına çaba gösterir.
 • 28.“Kültür”lü birey olmayı ve toplumsal bilinç kazanmayı önemser
  “Kültür”lü, her insanın farklı, özel ve hakları olan birer birey olduğunu benimser. Bunu sağlarken birey olmayı ‘bencil’ olmakla karıştırmaz. Topluma duyarlıdır; toplumsal bilinç ve yararın gözetilmesini her durum ve eylemde unutmaz, sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaz. Toplumun dinamik bir parçası olarak toplumsal kültürün ve değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine çaba gösterir.
 • 29.“Kültür”lü anayasasını özümsemiştir
  “Kültür”lü, bu anayasada tanımlanan vizyon, misyon, tüm kurumsal ve bireysel ilke, değer ve amaçlarla bütünleşmeye, her yerde ve her zaman onları dikkate almaya özen gösterir. Bu konuda kurum içinde ve dışında olumlu bir model ve lider kimliği ile yer almaya, kendisine, çevresine, kuruma ve topluma değer ve zenginlik katmaya önem verir, öncü olur. “Kültür”lü olmaktan kıvanç ve mutluluk duyar.

About

We are professional and reliable provider since we offer customers the most powerful and beautiful themes. Besides, we always catch the latest technology and adapt to follow world’s new trends to deliver the best themes to the market.

Featured Posts

Contact info

 • Kültür Koleji : Ataköy 9.Kısım, Nilüfer Sk. 2/1, 34158 Bakırköy/İstanbul 0212 559 04 88
 • Kültür2000 Koleji : Karaağaç Mah., Sırtköy Bulvarı No: 2 Büyükçekmece 34500 - İstanbul0212 850 81 81
 • info@kultur.k12.tr
 • info@kultur2000.k12.tr
 • Kültür2000 Koleji Bahçeşehir Anaokulu - 0212 669 03 35 Badem 01, Villa 01, Bahçeşehir